G-71JYJ3V6DC

Luật hiến pháp Neu

4 Tháng Một, 2022
admin
Please follow and like us:

Luật hiến pháp Neu Eleaning

Xem bản đầy đủ TẠI ĐÂY

1. Ban bầu cử có trách nhiệm gì?
a. Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi cả nước.
b. Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
c. Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại một đơn vị bầu cử.
d. Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu.
Phương án đúng là: Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu. Vì Xem phần 5.2.3. Các tổ chức phụ trách bầu cửText.
The correct answer is: Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu.

2. Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
a. Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
b. Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
c. Nội dung Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn dân;
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội. Vì xem Phần 1.1.2. Bản chất của Hiến pháp Text.
The correct answer is: Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

3. Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
a. Hiến pháp chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;
b. Hiến pháp bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội;
c. Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội;
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội. Vì Xem Phần 1.1.2. Bản chất của Hiến pháp Text.
The correct answer is: Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội;

4. Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
a. Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất giai cấp.
b. Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất xã hội.
c. Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định. Vì Xem Phần 1.1.2. Bản chất của Hiến pháp Text.
The correct answer is: Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định.

5. Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
a. Hiến pháp thể hiện ý chí của đa số mọi người trong xã hội.
b. Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội.
c. Hiến pháp bảo vệ địa vị cho giai cấp thống trị trong xã hội.
d. Hiến pháp bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị trong xã hội.
Phương án đúng là: Hiến pháp thể hiện ý chí của đa số mọi người trong xã hội. Vì Xem Phần 1.1.2. Bản chất của Hiến pháp Text.
The correct answer is: Hiến pháp thể hiện ý chí của đa số mọi người trong xã hội.

6. Bầu cử thêm đại biểu Quốc hội do cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền quyết định ?
a. Quốc hội.
b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
c. Hội đồng bầu cử quốc gia.
d. Chính phủ.
Phương án đúng là: Hội đồng bầu cử quốc gia. Xem phần 5.1.3. Tiến trình bầu cử Text.</p>
The correct answer is: Hội đồng bầu cử quốc gia.

7. Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?
a. Nguyên tắc quyền lực là thống nhất
b. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
c. Nguyên tắc tập trung dân chủ
d. Nguyên tắc tam quyền phân lập
Phương án đúng là: Nguyên tắc tam quyền phân lập. Vì Xem phần 4.3.1. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 2013 Text.
The correct answer is: Nguyên tắc tam quyền phân lập

8. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
a. Quốc hội.
b. Kiểm toán nhà nước.
c. Hội đồng bộ trưởng.
d. Hội đồng bầu cử quốc gia.
Phương án đúng là: Hội đồng bộ trưởng.Vì Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013, bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. Tham khảo phần 4.3.2. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Text.
The correct answer is: Hội đồng bộ trưởng.

9. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
a. Quốc hội
b. Hội đồng bầu cử quốc gia
c. Hội đồng nhân dân
d. Hội đồng Chính phủ.
Phương án đúng là: Hội đồng Chính phủ. Vì Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013, bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. Tham khảo phần 4.3.2. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Text.
The correct answer is: Hội đồng Chính phủ.

10. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
a. Hội đồng nhân dân.
b. Hội đồng nhà nước.
c. Hội đồng bầu cử quốc gia.
d. Ủy ban nhân dân.
Phương án đúng là: Hội đồng nhà nước. Vì Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013, bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. Tham khảo phần 4.3.2. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Text.
The correct answer is: Hội đồng nhà nước.

11. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
a. Chủ tịch nước.
b. Kế toán nhà nước.
c. Hội đồng nhân dân.
d. Hội đồng bầu cử quốc gia.
Phương án đúng là: Kế toán nhà nước. Vì Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013, bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. Tham khảo phần 4.3.2. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Text.
The correct answer is: Kế toán nhà nước.

12. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
a. Nghị viện nhân dân.
b. Hội đồng bầu cử quốc gia.
c. Hội đồng nhân dân.
d. Viện kiểm sát nhân dân.
Phương án đúng là: Nghị viện nhân dân. Vì Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013, bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. Tham khảo phần 4.3.2. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Text.
The correct answer is: Nghị viện nhân dân.

13. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
a. Hội đồng bầu cử quốc gia.
b. Ủy ban hành chính.
c. Hội đồng nhân dân.
d. Ủy ban nhân dân.
Phương án đúng là: Ủy ban hành chính. Vì Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013, bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. Tham khảo phần 4.3.2. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Text.
The correct answer is: Ủy ban hành chính.

14. Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
a. Chủ tịch nước
b. Kiểm toán nhà nước
c. Viện kiểm sát nhân dân
d. Viện công tố.
Phương án đúng là: Viện công tố. Vì Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013, bao gồm các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước. Tham khảo phần 4.3.2. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Text.
The correct answer is: Viện công tố.

15. Bộ máy nhà nước trong Hiến pháp nào dưới đây không chịu ảnh hưởng của bộ máy nhà nước Xô Viết?
a. Hiến pháp 1946.
b. Hiến pháp 1959.
c. Hiến pháp 1980.
d. Hiến pháp 1992.
Phương án đúng là: Hiến pháp 1946. Vì Xem phần 4.1.2. Đặc điểm của bộ máy nhà nước Text.</p>
The correct answer is: Hiến pháp 1946.

16. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?
a. Có duy nhất 1 Đảng cộng sản tồn tại.
b. Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại.
c. Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
d. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ
Phương án đúng là: Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại.

17. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp;
b. Có duy nhất Đảng cộng sản tồn tại.
c. Thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
d. Thực hiện đổi mới về kinh tế.
Phương án đúng là: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp;

18. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
b. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
c. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
d. Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
Phương án đúng là: Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.
The correct answer is: Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

19. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
b. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
c. Có 1 Đảng cộng sản tồn tại duy nhất.
d. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
Phương án đúng là: Có 1 Đảng cộng sản tồn tại duy nhất. Có 1 Đảng cộng sản tồn tại duy nhất. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.
The correct answer is: Có 1 Đảng cộng sản tồn tại duy nhất.

20. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.
b. Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, nhưng có quan điểm đồng thuận về lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
c. Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, thống nhất không lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
d. Đang thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.
Phương án đúng là: Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, thống nhất không lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, thống nhất không lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

21. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
b. Nhà nước Việt Nam cộng hòa vừa mới được thành lập.
c. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
d. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
Phương án đúng là: Nhà nước Việt Nam cộng hòa vừa mới được thành lập. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.</p>
The correct answer is: Nhà nước Việt Nam cộng hòa vừa mới được thành lập.

22. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm gì?
a. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
b. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
c. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

23. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Miền Bắc xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
b. Miền Nam tiếp tục kháng chiến chống Pháp.
c. Cả hai miền cùng xây dựng CNXH.
d. Đất nước vừa được thống nhất.
Phương án đúng là: Miền Bắc xây dựng kiểu nhà nước XHCN. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Miền Bắc xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

24. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới được thành lập.
b. Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này.
c. Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại ở miền Bắc.
d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp.
Phương án đúng là: Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.</p>
The correct answer is: Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này.

25. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất.
c. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Phương án đúng là: Cả hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.
The correct answer is: Cả hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất.

26. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
b. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
c. Miền Nam do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Phương án đúng là: Miền Nam do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.</p>
The correct answer is: Miền Nam do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

27. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
c. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

28. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
b. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới thành lập.
c. Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

29. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.
b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
c. Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
d. Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
Phương án đúng là: Cả nước cùng xây dựng CNXH . Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Cả nước cùng xây dựng CNXH.

30. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.
b. Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
c. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
d. Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
Phương án đúng là: Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.

31. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
b. Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
c. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Phương án đúng là: Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.

32. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.
b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
c. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Phương án đúng là: Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.
The correct answer is: Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.

33. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.
b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
c. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Phương án đúng là: Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.

34. Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
c. Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Phương án đúng là: Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.

35. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
c. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

36. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Cả hai miền Nam, Bắc vừa mới được thống nhất.
c. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều đảng phái khác nhau.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.

37. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất;
b. Việc áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ ở Việt Nam;
c. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam;
d. Thành công trong đổi mới ở Xô Viết dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam;
Phương án đúng là: Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam;

38. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
c. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất.
d. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều đảng phái khác nhau.
Phương án đúng là: Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.
c. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Phương án đúng là: Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.

39. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
c. Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công.
d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Phương án đúng là: Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công.

40. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập.
b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
c. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Phương án đúng là: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập.

41. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
c. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
d. Thực hiện việc xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước theo mô hình Xô Viết.
Phương án đúng là: Thực hiện việc xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước theo mô hình Xô Viết. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Thực hiện việc xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước theo mô hình Xô Viết.

42. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam đạt được thành công rực rỡ.
c. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Phương án đúng là: Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam đạt được thành công rực rỡ. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.</p>
The correct answer is: Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam đạt được thành công rực rỡ.

43. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
b. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
c. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

44. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.
b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa sụp đổ.
c. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
d. Việc triển khai áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ.
Phương án đúng là: Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.

45. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
b. Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH.
c. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
d. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
Phương án đúng là: Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH.

46. Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Thực hiện chủ trương áp dụng triệt để mô hình XHCN ở Xô Viết.
b. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
c. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
d. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
Phương án đúng là: Thực hiện chủ trương áp dụng triệt để mô hình XHCN ở Xô Viết. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Thực hiện chủ trương áp dụng triệt để mô hình XHCN ở Xô Viết.

47. Các chủ thể nào có trách nhiệm bảo vệ quyền con người?
a. Cá nhân, tổ chức tự bảo vệ mình;
b. Các cơ quan nhà nước (cơ quan quyền lực, cơ quan hành pháp, cơ quan tòa án, cơ quan kiểm sát); Các tổ chức phi chính phủ: tổ chức chính trị; tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội;
c. Các tổ chức quốc tế, khu vực; Cư dân trong nước và quốc tế (công luận xã hội).
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 3.2.1. Khái quát chung về quyền con người và quyền, nghĩa vụ công dân Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

48. Các nước tư sản đã thực hiện giải pháp nào để Hiến pháp tư sản thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng?
a. Sử dụng Hiến pháp XHCN thay thế cho Hiến pháp tư sản.
b. Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.
c. Không sử dụng Hiến pháp nữa.
d. Công nhận giai cấp công nhân là giai cấp thống trị trong xã hội.
Phương án đúng là: Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.Vì Xem phần 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp trong nhà nước tư sản Text.
The correct answer is: Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.

49. Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?
a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
b. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất;
c. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 2.1.1. Khái niệm chế độ chính trị. Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

50. Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?
a. Là một văn bản quy định về chính trị.
b. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.
c. Là tổng hợp các QPPL quy định về hệ thống chính trị.
d. Là tổng hợp các QPPL quy định về các tổ chức chính trị.
Phương án đúng là: Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.Vì Xem phần 2.1.1. Khái niệm chế độ chính trị. Text.
The correct answer is: Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất

Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
a. Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất giai cấp.
b. Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất xã hội.
c. Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định. Vì Xem Phần 1.1.2. Bản chất của Hiến pháp Text.
The correct answer is: Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định.

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp;
b. Có duy nhất Đảng cộng sản tồn tại.
c. Thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
d. Thực hiện đổi mới về kinh tế.
Phương án đúng là: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp;

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
c. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

Các nước tư sản đã thực hiện giải pháp nào để Hiến pháp tư sản thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng?
a. Sử dụng Hiến pháp XHCN thay thế cho Hiến pháp tư sản.
b. Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.
c. Không sử dụng Hiến pháp nữa.
d. Công nhận giai cấp công nhân là giai cấp thống trị trong xã hội.
Phương án đúng là: Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.Vì Xem phần 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp trong nhà nước tư sản Text.
The correct answer is: Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.

Việt Nam đã có các bản Hiến pháp nào?
a. Hiến pháp 1945, 1959, 1980, 1992, 2013.
b. Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.
c. Hiến pháp 1946, 1959, 1976, 1992, 2013.
d. Hiến pháp 1946, 1960, 1980, 1992, 2013.
Phương án đúng là: Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.
The correct answer is: Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.

Tại sao sau khi xuất hiện Hiến pháp XHCN, Hiến pháp tư sản phải nhanh chóng có sự điều chỉnh?
a. Do các nước tư sản muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.
b. Do các nước tư sản muốn nhanh chóng tiến lên CNXH.
c. Do các nước XHCN ép buộc.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Do các nước tư sản muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng. Vì Xem phần 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp trong nhà nước tư sảnText.
The correct answer is: Do các nước tư sản muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
c. Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công.
d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Phương án đúng là: Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công.

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập.
b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
c. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Phương án đúng là: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.
The correct answer is: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập.

Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
a. Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
b. Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
c. Nội dung Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn dân;
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội. Vì xem Phần 1.1.2. Bản chất của Hiến pháp Text.
The correct answer is: Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
b. Cả nước cùng xây dựng CNXH.
c. Chỉ áp dụng CNXH trên phạm vi miền Bắc ở mức độ hạn chế.
d. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Phương án đúng là: Chỉ áp dụng CNXH trên phạm vi miền Bắc ở mức độ hạn chế. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.
The correct answer is: Chỉ áp dụng CNXH trên phạm vi miền Bắc ở mức độ hạn chế.

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.
b. Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.
c. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 2.1.2. Sự phát triển của chế độ chính trị qua các bản Hiến pháp Text.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.
b. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước.
c. Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
d. Cả a, b, c đúng.
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 2.1.2. Sự phát triển của chế độ chính trị qua các bản Hiến phápText.
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

Chế độ chính trị không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp.
b. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất.
c. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.
d. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.
Phương án đúng là: Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất. Vì Xem phần 2.1.1. Khái niệm chế độ chính trị Text.
The correct answer is: Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất.

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;
b. Mục đích phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người;
c. Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;
d. Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.
Phương án đúng là: Mục đích phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp.Text.
The correct answer is: Mục đích phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người;

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
a. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
b. Khẳng định tất cả quyền bính tập trung vào Nghị viện nhân dân;
c. Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.
d. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Phương án đúng là: Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định. Vì Xem phần 2.1.2. Sự phát triển của chế độ chính trị qua các bản Hiến pháp Text.
The correct answer is: Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;
b. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
c. Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp
d. Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;
Phương án đúng là: Các thành phần kinh tế đều bình đẳng. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp Text.
The correct answer is: Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;

Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
a. Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất.
b. Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.
c. Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.
d. Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Phương án đúng là: Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất. Vì Xem phần 2.1.2. Sự phát triển của chế độ chính trị qua các bản Hiến pháp Text.
The correct answer is: Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *