G-71JYJ3V6DC

Danh mục: Bàn Luận

15 Tháng Tám, 2023
Khi bàn luận về chủ sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, có quan điểm cho rằng: “Nhà nước là chủ sở hữu đối với đất đai, nên có toàn quyền quyết định mục đích sử dụng đất thông qua các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.
1 Tháng Bảy, 2023
Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, yếu tố nào có vai trò quyết định? yếu tố nào bị quy định? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận (nguyên tắc cho hành động và nhận thức của con người) là gì?
1 Tháng Bảy, 2023
Con vật thuộc lớp thú như: chó, mèo có nhận thức không? Nêu ví dụ Vậy, nhận thức đó được xếp vào trình độ phản ánh gì sau đây:
1 Tháng Bảy, 2023
Nêu định nghĩa vật chất của Lênin? Vậy nếu căn cứ vào định nghĩa này, năng lượng có phải là vật chất không?
21 Tháng Mười Hai, 2022
thảo luận kinh tế chính trị trắc nghiệm